Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ)

Τι είναι η Ε.Δ.Υ.

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) έχει αρμοδιότητα την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

    α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του στη διεύθυνση της μονάδας,

    β) έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.),

    γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,

    δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,

    ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.

Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο η Ε.Δ.Υ. μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.

Γραμματέας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων.

     Οι Ε.Δ.Υ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

    α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. και να εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών,

    β) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης,

    γ) διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς,

    δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή,

    ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης,

    στ) συνεργάζονται με τα ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου,

    ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω:

    α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των Ε.Δ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ.,

    β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ., σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ.

Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. του Σχολείου μας

Μέλη Ε.Δ.Υ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα κλάδου
Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ.
ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διευθυντής - Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ.
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Υποδιευθυντής - Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Εκπαιδευτικός - Μέλος
ΦΑΛΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης - ΠΕ70
Αναπληρωτής του Εκπαιδευτικού - Μέλος
ΜΙΚΗΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης - ΠΕ70
Γραμματέας της Ε.Δ.Υ.
ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης - ΠΕ71
Αναπληρωτής της Γραμματέως της Ε.Δ.Υ.
ΚΑΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης - ΠΕ71
Μέλος της Ε.Δ.Υ.
Διαμαντοπούλου Δανάη
Ψυχολόγος της Ε.Δ.Υ. - ΠΕ23
Μέλος της Ε.Δ.Υ.
ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κοινωνική Λειτουργός της Ε.Δ.Υ. - ΠΕ30