2o Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας

Η Ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη του Θεού· ή εάν όχι, τότε, για να δείχνει πόσο λανθασμένα εμείς συλλάβαμε την δωρεά του.
Οδυσσέας Ελύτης

Λίγα λόγια για το Σχολείο

Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής πιστεύουμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.

Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δομή και η λειτουργία της ομάδας στην τάξη και στο σχολείο διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις και νόρμες διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του μαθητή να βρίσκεται σε αρμονία με την ομάδα και να έχει την αποδοχή και την αναγνώρισή της.

Είναι λοιπόν σημαντικό να διαμορφωθεί θετικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο του σχολείου οι ρόλοι μέσα στην ομάδα πρέπει να κατανέμονται με βάση τις επιδόσεις, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν οι μαθητές. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν να αναγνωρίζονται και αυτά να προβάλλονται από το σχολείο. Στη φιλοσοφία του σχολείου μας ενυπάρχουν τα στοιχεία του σεβασμού στις επιμέρους φυσικές, φυλετικές, θρησκευτικές, γλωσσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, ανεξαρτήτως προέλευσης κοινωνικής, οικονομικής ή φυσικής. Το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου μας είναι αποσυνδεδεμένο από τις επιχειρηματικές δράσεις ιδιωτικών εταιρειών.

Το Σχολείο σε αριθμούς
Τμήματα
0
Εκπαιδευτικοί
0
Βοηθητικό προσωπικό
0
Εγγεγραμμένοι μαθητές
0
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα
0

Με την υποστήριξη μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σχολείο…

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου

Το αναλυτικό Πρόγραμμα

Τα μαθησιακά αντικείμενα που διδάσκονται στο Σχολείο μας στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

Πληροφορική (Τ.Π.Ε.)

Οι Τεχνολογίες στην Πληροφορική και την Εκπαίδευση (ΤΠΕ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν και παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών τους σπουδών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο. Στόχος είναι οι ΤΠΕ να ενισχύσουν τη μάθηση και να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών στο Δημοτικό, με στόχο τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης.

Εικαστικά

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ημοτικό είναι να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εμβαθύνει σ ́ αυτές και να τις απολαύσει μ έσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί ως δημιουργός και ως φιλότεχνος θεατής

Γλώσσα

Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται μ ε επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.

Ιστορία

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων,

ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.

Μαθηματικά

Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του,

εφόσον τα Μαθηματικά αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα. Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Επιστήμη

Με το μάθημα " Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο" επιδιώκεται η συστηματική εισαγωγή του μαθητή στις έννοιες και στον τρόπο προσέγγισης και μελέτης των φυσικών επιστημών. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών συμβάλλει στην απόκτηση γνώσεων

σχετικών με θεωρίες, νόμους και αρχές που αφορούν τα επιμέρους αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί όχι μόνο να παρατηρούν τα φυσικά και χημικά φαινόμενα, τις διαδικασίες που αφορούν τους οργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά και να τα " ερμηνεύουν", στο επίπεδο που τους επιτρέπει η αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας τους. Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την καλλιέργεια σ' αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία μ ε άλλα άτομα.

Σχολική ζωή

Προγράμματα Δεξιοτήτων

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα των Δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στο Σχολείο μας.

Δραστηριότητες

Σχολείο δεν είναι μόνο οι γνώσεις! Διαβάστε για όλα όσα αφορούν τις Δράσεις που διοργανώνει το Σχολείο.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο Σχολείο.